Privacy en klachten

Privacyverklaring

Thermografie Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij in ieder geval uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • U altijd bij ons terecht kan indien u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens heeft Thermografie Amsterdam van mij?

Om onze website en diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij gebruiken voornamelijk de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Inloggegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via de website en/of tijdens persoonlijk contact;
 • Gegevens zoals beschreven in het cookiebeleid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens over uw gezondheid die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via de website en/of tijdens persoonlijk contact;
 • De thermografische foto’s die tijdens uw bezoek worden genomen
 • De rapporteringen die wij over u terug ontvangen van de artsen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom heeft Thermografie Amsterdam mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u wenst gebruik te maken van onze diensten (zoals beschreven op de homepage van de website) is het noodzakelijk om aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Alleen dan kunnen wij u deze diensten leveren.
Verder kunnen wij uw gegevens gebruiken om onze diensten te verbeteren, onderhouden en uit te breiden.

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het maken van een afspraak, het verzoeken om telefonisch contact, het doorgeven van de benodigde achtergrondinformatie aan de thermologen en voor de thermografie en uw consult, het achterlaten van een recensie of het aanmelden voor een nieuwsbrief.

De gegevens die u op deze manier achterlaat worden nadrukkelijk alleen gebruikt met uw toestemming en alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens verstrekt.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden of zolang de wet dit verplicht.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd (zonder terugwerkende kracht) deze ten alle tijden in te trekken. Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Worden mijn gegevens aan derden doorgegeven?

Wij maken alleen indien noodzakelijk gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten.

Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

Zorgt Thermografie Amsterdam dat mijn gegevens beschermd zijn?

Thermografie Amsterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Thermografie Amsterdam zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewall;
 • De computers zijn beschermd met full disk encryption;
 • Strikt wachtwoordbeleid en twee-factor aanmelding.

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u contact opnemen met [email protected]

Maakt Thermografie Amsterdam gebruik van Cookies?

WanneerThermografie Amsterdam start met het gebruiken van Cookies zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Onthoudt de website mijn inloggegevens?

Het is mogelijk maar niet verplicht om deze gegevens te laten onthouden.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via jullie terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacyrechten?

Op grond van de wet heeft u verschillende privacy rechten. Indien u daar gebruik van wilt maken, kunt u ons een verzoek toesturen.

U kunt ons een verzoek toesturen om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien;
 • Uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (welke u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Beperking van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Kan ik een klacht indienen over privacy?

Natuurlijk helpen wij u graag zelf verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Thermografie Amsterdam
Rijnsburgstraat 96
1059AZ Amsterdam

[email protected]
06-14115846

Klachtenregeling

Heeft u een opmerking of klacht? Bespreek uw onvrede ons.

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Thermografie Amsterdam hecht veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening. Indien u ontevreden bent of een suggestie heeft ter verbetering, dan horen wij dit graag. Geef uw klacht door via een email naar [email protected] of telefonisch op 06-1411 5846.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van het klachtenportaal zorg.

Thermografie Amsterdam

DOE EEN TERUGBELVERZOEK

Door de drukte ben ik soms moeilijk bereikbaar.
Als je graag teruggebeld wilt worden dan kan dat.
Laat jouw nummer en een korte omschrijving hier achter.
Ik streef er naar om binnen drie werkdagen terug te bellen.

© 2022 Thermografie Amsterdam